FISHING BOATS-QINGDAO, CHINA-WC 56 x 76 cm Painted 2020